Schoolreglement

Uw kind komt naar GBS De Klimboom.
Door te kiezen voor onze school gaan ouders en school een verbintenis aan met de totale ontwikkeling van het kind voorop gericht.
Een verbintenis houdt in dat beide partijen zich aan enkele afspraken moeten houden, om dit doel te kunnen bereiken.

Wat doet de school?
- De school zorgt ervoor dat alle leerkrachten de maximale leertijd optimaal gebruiken met het doel op het behalen van de eindtermen op het einde van de basisschool.
- Ons onderwijs richt zich op een grote taalvaardigheid via coöperatieve en interactieve werkvormen met een grote focus op de Nederlandse taal.
- Alle leerlingen worden gestimuleerd om overal, in alle contexten Nederlands te praten.
- We doen een inspanning om met elke ouder in gesprek te gaan, hierbij is Nederlands steeds de eerste contacttaal.
- De school zorgt voor een warme en veilige sfeer in de klas en op school.
- De school volgt nauwgezet de leervorderingen op en gaat indien nodig in gesprek met ouders om een eventuele verdere begeleiding op te starten.
- Ouders worden op de hoogte gehouden over activiteiten en allerhande zaken binnen de school via mail. Microsoft Teams is ook een medium dat binnen de klas wordt gebruikt voor foto’s te posten en eventuele andere meldingen te doen. In de lagere school zal Bingel als extra digitaal leermiddel worden aangeboden.
- De school organiseert 3 oudercontacten per schooljaar, waarbij er nog extra individuele contactmomenten mogelijk zijn op afspraak. Ouders worden steeds op de hoogte gebracht via mail. De data zijn raad te plegen via de website.

Wat doen de ouders?
- Mijn kind komt elke dag naar school en is op tijd aanwezig. Als mijn kind ziek is verwittig ik de school telefonisch of via mail (015/515279).
- Mijn kind spreekt Nederlands en ik moedig het gebruik van de Nederlandse taal ook aan.
- Ik ondersteun initiatieven en maatregelen die de school neemt om eventuele taal- en leerachterstand weg te werken.
- Het schoolwerk wordt thuis opgevolgd.
- Ik motiveer mijn kind om naar school te komen en te leren, een positief kind kent meer succes op school.
- Hulp en maatregelen die de school aanbiedt ter ondersteuning van mijn kind volg ik mee op.
- Tijdens de geplande oudercontacten ben ik als ouder aanwezig op het oudercontact, enkel zo kunnen we samen uw kind optimaal opvolgen.
- Ik houd contact met de school, persoonlijk, via mail of telefonisch. Bij eventuele gezinsveranderingen verwittig ik de school zodat mijn gegevens worden aangepast.

Elke school heeft een schoolreglement dat de relatie tussen ouder, leerling, school en schoolbestuur nauw beschrijft. Elke inschrijving is pas wettelijk in orde nadat de ouder zich akkoord heeft verklaard met het schoolreglement. Elke nieuwe wijziging moet steeds worden voorgelegd aan de ouders waarmee zij zich schriftelijk akkoord dienen te verklaren. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar zal het vernieuwede schoolreglement aan elke ouder worden voorgelegd, via mail of de schoolwebsite.
De schoolbrochure beschrijft de meer praktische afspraken van de school.
Zonder instemming met het schoolreglement kan uw kind niet ingeschreven zijn op onze school.